4, 10

Matura

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku

Obowiązuje:
Absolwentów liceów ogólnokształcących – od roku szkolnego 2014/2015.


Zakres wymagań:
Sprawdzanych na egzaminie maturalnym dla każdego przedmiotu określa podstawa programowa ‎kształcenia ogólnego (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977).


Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego:
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

Obowiązkowy egzamin pisemny
Język polski
poziom podstawowy
Język obcy nowożytny
poziom podstawowy
Matematyka
poziom podstawowy
Przedmiot dodatkowy
poziom rozszerzony
(w przypadku języka obcego
nowożytnego - na poziomie
rozszerzonym albo dwujęzycznym)


Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej
egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego.


Wyboru może dokonać spośród przedmiotów:Obowiązkowy egzamin ustny
Język polski
bez określania poziomu
Język obcy nowożytny
bez określania poziomu

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).


Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony):
Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego.


W części pisemnej:
Jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:


W części ustnej:
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:


Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów,
których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

Warunki zdania egzaminu maturalnego:
Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:
a) otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu
z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej,

b) przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami:
Do każdego przedmiotu, z którego można zdawać egzamin maturalny – zarówno w części ustnej, jak i pisemnej – został przygotowany Informator, który zawiera opis egzaminu oraz przykładowe zadania. W arkuszach egzaminacyjnych mogą wystąpić zadania odnoszące się do wszystkich wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym także zadania inne niż podane w Informatorze jako przykładowe. Jedynym skutecznym sposobem przygotowania do egzaminu maturalnego jest opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających spełnienie wszystkich wymagań z podstawy programowej.

Nowa formuła egzaminu ustnego z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego:
Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części:
a) przygotowania wypowiedzi monologowej,
b) wypowiedzi monologowej,
c) rozmowy z zespołem egzaminacyjnym.

Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat.
Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.
Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny,
lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.
Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat
(może w tym czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze) ‎
czas trwania:
nie więcej niż 15 minut
Zdający wygłasza wypowiedź monologową na zadany w poleceniu temat. czas trwania:
około 10 minut
Zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej).
Członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą odwoływać się do
faktów lub lektur nieprzywołanych w tej wypowiedzi.
W trakcie rozmowy członkowie zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia,
zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów wypowiedzi.
czas trwania:
około 5 minut


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

pobierz

Terminy egzaminu maturalnego:
Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu
roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września.
Przeprowadza się trzy sesje egzaminu:
a) główną (w maju),
b) dodatkową (w ‎czerwcu),
c) poprawkową (w sierpniu).

Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat.
Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.


Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

pobierz harmonogram

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

pobierz

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu

pobierz

Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
z egzaminu maturalnego


pobierz


Świadectwo dojrzałości:
Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w szkole macierzystej, a w przypadku osób skierowanych na cały egzamin
przez OKE – w szkole, w której zdawali egzamin.

Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane
tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.

W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego:
a) egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego,
b) rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w drugim języku nauczania.

Na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w drugim języku nauczania wpisuje się "0%".

W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego
z tego przedmiotu wpisuje się "0%".Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz
egzaminie maturalnym w 2016 roku.


pobierz

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego
z informatyki w 2016 roku.


pobierz


Załączniki