8, 13
Wróć
Komunikat w sprawie odbioru świadectw, aneksów i zaświadczeń maturalnych

2023-07-04

W dniu 7 lipca 2023 r. (piątek) o godzinie 9.00 będą wydawane świadectwa i aneksy z egzaminu maturalnego, według następującego ...

W dniu 7 lipca 2023 r. (piątek) o godzinie 9.00 będą wydawane świadectwa i aneksy z egzaminu maturalnego, według następującego harmonogramu:

4A -Sala 1

4B - Sala 2

4C - Sala 3

4D - Sala 4

4E - Sala 5

4F - Sala 9

Absolwenci - p. administracji

 

Uczniowie, którzy nie będą mogli przyjść osobiście, mogą pisemnie upoważnić do odbioru wyników inną osobę. Upoważniona osoba na liście podpisuje się swoim nazwiskiem i zostawia upoważnienie wychowawcy.

 

TERMIN POPRAWKOWY

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

Uczeń/ absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r. do godz. 13.00) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły.