34, 9
Wróć
Nauka hybrydowa 17-28.05.2021

2021-05-10

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie z dnia 10.05.2021 w sprawie zmiany trybu nauczania na ...

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie z dnia 10.05.2021 w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy w okresie od 17-28.05.2021

Dyrektor szkoły na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), obowiązujących Rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki , wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oraz Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie, innych wewnątrzszkolnych dokumentów jak i zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

1. Z dniem 17 maja 2021r. w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Lubaczowie wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Tydzień: 17-21.05 2021 nauka stacjonarna dla klas: 1a (sala 6), 1b (sala 1), 1d (sala 10), 2ag (sala 8), 2bg (sala 3), 2cg (sala 11), 2dg (sala 4), 2eg (sala 18), 2fg (sala 22), pozostałe klasy w systemie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Tydzień : 24-28.05.2021 nauka stacjonarna dla klas: 1 c (sala 9), 1 e (sala 12), 2ap (sala 25), 2bp (sala 1), 2cp (sala 13), 2dp (sala 30), 2ep (sala 7), 2fp (sala 16), pozostałe klasy w systemie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams .

2. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.

3. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły

4. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 2

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową lub poprzez platformę MS Teams, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor Szkoły mgr Marek Chmiel