Wróć
Wyniki egzaminu maturalnego.

2017-06-28

 W dniu 30 czerwca 2017 r(piątek), o godzinie 10:00 będą wydawane świadectwa, aneksy i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (mała sala gimnastyczna)

 W dniu 30 czerwca 2017 r(piątek), o godzinie 10:00 będą wydawane świadectwa, aneksy i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (mała sala gimnastyczna).

W przypadku braku możliwości przybycia osobistego ucznia – można upoważnić inną osobę

z rodziny do odbioru ww. dokumentów. Wzór upoważnienia w załączeniu.

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić   absolwent, który  nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w  części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w  części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie  rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników  egzaminu maturalnego (nie później niż do 7 lipca 2017 r.) składa przewodniczącemu  zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu  maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z  deklaracją ostateczną.

3. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego  przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący  zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji  egzaminacyjnej, nie później niż do 11 lipca 2017 r.

4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w  części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji  egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie  później niż do 10 sierpnia 2017 r.

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego  do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.

6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia  2017 r.

7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków  mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 23 a 25  sierpnia 2017 r.