34, 27

Podstawowe informacje o szkole, kierunkach kształcenia i niezbędnych dokumentach.

(Загальні інформацїі о школі та напрямах навчання а також про необхідні документи)

REKRUTACJA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY W 2021 ROKU.
Terminy rekrutacji

1. Od 15 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.(przesłanie skanów dokumentów).2. Od 26 czerwca do 31 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły. Zaświadczenie o ukończeniu szkoły drugiego stopnia i zdanych egzaminach w oryginale (przesłanie skanów dokumentów).3. Do 30 lipca 2021 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.4. Do 30 lipca 2021 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.5. 2 sierpnia 2021 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.6. Od 23 czerwca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.7. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.8. Do 20 sierpnia 2021 r. – Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.9. Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.10. Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.11. Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.Wymagane dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy (wniosek) do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce Dokumenty do pobrania.2. Karta zdrowia.3. Zaświadczenie o ukończeniu szkoły drugiego stopnia i zdanych egzaminach (w oryginale).4. Trzy zdjęcia.5. Ważna Karta Polaka dziecka (jeżeli posiada).6. Wyjazdowy dokument dziecka z aktualną wizą długoterminową.7. Zaświadczenie o znajomości języka polskiego. (Poziom B1 wymagany)8. Oświadczenie o wyborze języka obcego, którego uczeń z Ukrainy pragnie się uczyć w LO w Lubaczowie.9. Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi).10. Podanie o przyjęcie do internatu. Uwaga! Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza i poświadczone notarialnie.Wniosek o przyjęcie do szkoły.

w roku szkolnym 2021/2022.Pobierz

Deklaracja wyboru języków obcychPobierz

UpoważnieniePobierz