20, 13
Wróć
Rekrutacja do naszej szkoły - informacje

2020-06-14

DRODZY UCZNIOWIE KLAS VIII

Od jutra rozpoczyna się składanie podań o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. Mamy nadzieję, że to ...

DRODZY UCZNIOWIE KLAS VIII

Od jutra rozpoczyna się składanie podań o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. Mamy nadzieję, że to właśnie nasza szkoła będzie Waszym pierwszym wyborem. Poniżej przedstawiamy Wam informacje pomocne podczas rekrutacji. Już kolejny rok rekrutacja do naszej szkoły będzie prowadzona za pomocą elektronicznego systemu naboru VULCAN. Pozwala to do minimum ograniczyć liczbę dokumentów i ilość Waszych wizyt w szkołach.

Dzięki wzięciu udziału w elektronicznej rekrutacji będziecie posługiwać się wyłącznie jednym wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, bez względu na liczbę szkół, które wybierzecie.

Wniosek składacie raz - w szkole, która na liście Waszych wyborów znajdzie się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół. Już teraz możecie zapoznać się z pełną ofertą naszej szkoły dostępną na stronie: http://lo-lubaczow.pl/podstrony/rekrutacja.php

W jaki sposób i kiedy zarejestrować się do systemu?

Rejestracja konta w systemie będzie możliwa od 15 czerwca do 10 lipca br. Wtedy też na stronie https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/ pojawi się zakładka Zgłoś Kandydaturę. Elektroniczna rejestracja rozpoczyna się od podania numeru PESEL kandydata i w zależności od podjętej decyzji odbywa się w kilku krokach, podczas których wprowadzane są dane wymagane w procesie rekrutacji.

1. W kroku pierwszym należy wypełnić dane osobowe kandydata, zwracając szczególną uwagę na sektor Dane dodatkowe, ponieważ w przypadku zaznaczenia jakiejś opcji konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego spełnianie zaznaczonego kryterium oraz dołączenie go do wniosku składanego w szkole I wyboru.

2. W kroku drugim należy uzupełnić dane rodziców/opiekunów prawnych, zwracając szczególną uwagę na możliwość wprowadzenia nr telefonu Rodzica, który jest bardzo przydatny dla szkoły I wyboru w sytuacji, gdy wniosek zawiera błędy.

3. W kroku trzecim należy wybrać szkoły i oddziały, do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie. Tworząc listę preferencji należy mieć na uwadze kolejność uszeregowania klas – najwyżej na liście powinna znaleźć się ta, na której kandydatowi najbardziej zależy.

4. W kroku czwartym w celu zakończenia rejestracji należy zanotować podane przez aplikację dane dostępowe: login i hasło oraz zaakceptować i wydrukować wniosek. Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia wniosku przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek ten został złożony. Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców (bądź prawnego opiekuna) i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.

Ze względu na ograniczenia, w tym roku kandydaci wydrukowane i podpisane wnioski o przyjęcie do szkoły składają wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej w dniach 26.06. – 10.07.2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym im Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

Rejestracji i wyboru preferencji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2020 do godz. 15.00.

Kolejny etap to wprowadzenie do systemu takich danych jak: oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu ósmoklasisty i inne osiągnięcia, które wprowadza kandydat lub szkoła I wyboru na podstawie dostarczonych kopii wymienionych wyżej dokumentów. Informacje te ostatecznie weryfikuje komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna. Po dokonaniu przydziału kandydata do szkoły ponadpodstawowej, potwierdza on wolę uczęszczania do niej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty. Uwaga! Kandydaci, którzy będą mieli problem ze skorzystaniem z elektronicznej rekrutacji mogą pobrać i wydrukować podanie ze strony szkoły lub odebrać wersję papierową bezpośrednio w szkole ponadpodstawowej.

Wyczerpujący opis dotyczący elektronicznej rekrutacji znajduje się na poniższym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=R2mFASm4sT8 oraz w dołączonym Podręczniku dla Kandydata.